500tl ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo!

Gizlilik politikası


Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bildirim
İşbu Aydınlatma Metni ile Mohammadreza Pezeshki (Snug veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan ve www.snugbrandwear.com adresinde yer alan internet sitesi (Platform”) kullanıcıları tarafından Şirketimize sağlanan ve kullanıcıların Platform vasıtasıyla satışı gerçekleştirilen ürünlerden (Hizmetler”) faydalanması sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır.
Platformun kullanımı sırasında elde edilen kişisel verileriniz veri sorumlusu fatıyla Snug tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel Veriler
Hizmetlerden faydalandırılmanızın sağlanması sırasında elde edilen kişisel verilere aşağıda yer verilmiştir:
-ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev veya yeri adresi, ev veya yeri özellikleri,
-kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri,
-yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler,
-ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler,
-kullanıcıların Hizmetlere erişiminin sağlanması ve kullanım alışkanlıklarının tespiti amacıyla çerezler vasıtasıyla elde edilen diğer kullanıcı bilgileri (Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <Çerez Aydınlatma Metni>nden ulaşabilirsiniz.)
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Platform kullanıcılarının Hizmetlerden faydalandırılmalarının sağlanması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, üyelik başvurularının alınması ve gerekli üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı ve hesap tanımlamalarının gerçekleştirilmesi, kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere, kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi, Şirketimiz ve Şirketimizle ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve güvenliğinin temini, Platform kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin teminine yönelik operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, muhasebe, finans ve ödeme operasyonlarının yürütülmesi, yatırımcı ilişkilerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, üye ilişkileri yönetimi, kullanıcılara Hizmetlere ilişkin anlık bildirim ve hatırlatmaların gönderilmesi, kullanıcılar tarafından Platform vasıtasıyla oluşturulan hizmet taleplerine ilişkin operasyonların yürütülmesi, yükleniciler tarafından Hizmetlerin sağlanması sırasında yüklenici taahhütlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edilmesinin teminine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kullanıcı talep ve şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kullanıcı ve hizmet
SNUG ÜYELERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
sağlayıcı geri bildirimlerinin analiz edilmesi ve süreçlerinin iyileştirilmesi, Platform özelliklerinin işleyişinin sağlanması ve bilgi ve sistem güvenliği operasyonlarının yürütülmesi, optimizasyon süreçleri ile teknik ve geliştirme faaliyetlerinin yönetimi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik geliştirmelerin gerçekleştirilmesi, kullanıcıların Platform vası-tasıyla sağlanmakta olan Hizmetlere bağlılığının artırılmasına yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Hizmetlere ilişkin destek faaliyetlerinin yürütülmesi ile açık rızanızın bulunması halinde dijital veya diğer mecralarda Hizmetlerin tanıtılması, pazarlanması ve marka bilinirliğinin artırılması, dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım, promosyon vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve Platform kapsamındaki kullanım ve değerlendirme amaçlarıyla (Amaçlar”) işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında, tedarikçilerimize, ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarabilmekte ve yurt içinde veya yurt dışında işlenebilmektedir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Platformu kullanımınız sırasında, internet sitesi, mobil uygulama, telefon, matbu ve çevrimiçi formlar, e-posta, posta / kargo, çağrı ve iletişim merkezi, kurumsal sosyal medya hesapları kanalları vasıtasıyla elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, tercihleriniz doğrultusunda Platformu kullanımınız sırasında Hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, veri sorumlusu olarak Şirketin meşru menfaati ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Kanunun 11inci Maddesi Uyarınca Haklarınız
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanunun 11inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip sahipsiniz:
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanunun 11inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında aşağıda listelenen yöntemlerle Şirkete iletebilirsiniz:
Yazılı Başvuru Adresi: TEŞVİKİYE MAH. VALİKONAĞI CAD. SALKIM SK. NO2 D1 ŞİŞLİ - NİŞANTAŞI / İSTANBUL
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: -Elektronik Posta Adresi: info@snugbrandwear.com
(*) Şirkete daha önce bildirilen / sistemlerimizde kayıtlı bulunan bir e-posta adresi vasıtasıyla gönderim yapacaksanız, başvurularınızı doğrudan yukarıdaki adrese iletebilirsiniz. Ancak, gönderim yapacağınız e-posta adresi sistemlerimizde kayıtlı değil ise, gönderimin güvenli elektronik imza veya mobil imza ile yapılması gerekmektedir.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecekti.